Terminy i zasady rekrutacji uczniów na rok szkolny 2017/2018

do Szkoły Policealnej nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2015 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)

Zarządzenie nr 22/2017 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej – branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 na semestr pierwszy

Szkoły Policealnej Nr 2 im. Noblistów Polskich:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 20a, art. 20g i art. 20k UoSO*)

4 maja -  9 czerwca 2017 r.

17 lipca – 7 sierpnia

2017 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 20t ust. 7 UoSO*)

do 29 czerwca 2017 r.

do 23 sierpnia 2017 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 30 czerwca 2017 r.

do 24 sierpnia 2017 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata - albo kandydata pełnoletniego - woli przyjęcia woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie średniego wykształcenia

do 4 lipca 2017 r.

do 28 sierpnia 2017 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

7 lipca 2017 r.

30 sierpnia 2017 r.

6

Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 10 lipca 2017 r. 

- do godz. 12.00

do 31 sierpnia 2017 r.

- do godz. 12.00

* Ustawa o systemie oświaty (j.t. Dz.U z 2016 r. poz.1943 z późn. Zm.) – w brzmieniu obowiązującym przed 26 stycznia 2017 r.

Odwołanie od wyników rekrutacji można składać do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Policealnej

 

Podanie:

Podanie o przyjećie do Szkoły Policealnej nr 2 im. Noblistow Polskich

 

EFS poziom polskie kolor