Terminy i zasady rekrutacji uczniów na rok szkolny 2017/2018

do Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2015 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)

Zarządzenie nr 22/2017 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej – branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych

Technikum im. Noblistów Polskich i Branżowej Szkoły I stopnia im. Noblistów Polskich:

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 20a i art. 20f UoSO*)

4 maja - 9 czerwca

2017 r.

17 lipca – 7 sierpnia

2017 r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

23 czerwca – 27 czerwca 2017 r.

Świadectwa składane razem z wnioskiem (pkt 1)

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 20t ust. 7 UoSO*)

do 29 czerwca 2017 r.

do 23 sierpnia 2017 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 30 czerwca 2017 r.

do 24 sierpnia 2017 r.

5

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły (art. 20f ust. 1 pkt 2 UoSO*)

do 4 lipca 2017 r.

do 25 sierpnia 2017 r.

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata - albo kandydata pełnoletniego - woli przyjęcia w postaci:

˙     przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły pkt 5),

˙     w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 10 lipca 2017 r.

do 29 sierpnia 2017 r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

11 lipca 2017 r.

31 sierpnia 2017 r.

8

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 12 lipca 2017 r. 

- do godz. 12.00

do 1 września 2017 r.

          - do godz. 12.00

 

* Ustawa o systemie oświaty (j.t. Dz.U z 2016 r. poz.1943 z późn. Zm.) – w brzmieniu obowiązującym przed 26 stycznia 2017 r.

Odwołanie od wyników rekrutacji można składać do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Zasady rekrutacji do Technikum oraz Szkoły Branżowej I Stopnia

 

Podania:

Podanie o przyjęcie do Technikum im. Noblistów Polskich

Podanie o przyjęcie do Szkoły Branżowej I Stopnia im. Noblistów Polskich  (dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

 

EFS poziom polskie kolor