Terminy i zasady rekrutacji uczniów na rok szkolny 2018/2019

do Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

Podstawa prawna:

- rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59 ze zm.)
- rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm., Dz. U. z 2016 r. poz. 1985, poz. 1954, poz. 1010, poz. 2169) ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144 ze zm.),
-Zarządzenie nr 4 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych – branżowych szkół I stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych,
- Zarządzenie nr 15 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 22lutego 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia.

 

Harmonogram rekrutacyjny oraz uzupełniający na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych Technikum im. Noblistów Polskich i Branżowej Szkoły I stopnia.

Zasady rekrutacji oraz kwalifikowania do Technikum im. Noblistów Polskich i Branżowej Szkoły I stopniaTechnikum im. Noblistów Polskich i Branżowej Szkoły I stopnia

 

Podania:

Podanie o przyjęcie do Technikum

Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia

 

(w/w pliki w formacie pdf)

 

EFS poziom polskie kolor