1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 


1) przygotowywania publikacji i prac graficznych do drukowania;
2) obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;
3) przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;
4) wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych;
5) prowadzenia procesów drukowania.

 

2. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

Technik cyfrowych procesów graficznych zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim.
Technik cyfrowych procesów graficznych dobiera procesy i ustala parametry drukowania w różnych technikach drukarskich, zajmuje się eksploatacją cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących. Wykonuje między innymi komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt. Wykonuje on także oraz publikuje w Internecie wszelkiego rodzaju projekty multimedialne z wykorzystaniem właściwego oprogramowania.
Technik cyfrowych procesów graficznych jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

 

3. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH
Poligrafia oraz rynek szeroko rozumianych projektów multimedialnych przeznaczonych do publikowania w Internecie i innych mediach, to bardzo prężnie rozwijająca się gałąź przemysłowa i usługowa, przede wszystkim w związku z rosnącymi wymaganiami jakościowymi klientów dotyczących produktów poligraficznych oraz wysokiej jakości publikacji multimedialnych. Na rynku pojawiają się coraz nowsze publikacje wydawnicze, nastąpił znaczący wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju druki akcydensowe oraz inne produkty poligraficzne, a także na profesjonalne prezentacje informacyjno-reklamowe oraz projekty multimedialne zamieszczane w Internecie i innych mediach. W związku z tym, istnieje konieczność wykształcenia kadry pracowniczej wyspecjalizowanej w procesach poligraficznych i szeroko rozumianych projektach multimedialnych, która wraz z przedstawicielami pozostałych zawodów poligraficznych stanowi niezbędny element rozwoju tego sektora przemysłu i usług.

 

4. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH Z INNYMI ZAWODAMI
Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Technik cyfrowych procesów graficznych posiada wspólną kwalifikację A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych z zawodem fototechnik, co daje możliwość, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.20. Rejestracja i obróbka obrazu, uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikację w tym zawodzie. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem PKZ(A.i). Są one wspólne dla zawodów: technik procesów introligatorskich, technik procesów drukowania, introligator, drukarz oraz technik cyfrowych procesów graficznych oraz określone kodem PKZ(A.l) wspólne dla zawodów: technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnik i fotograf.

 

5. KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYWANE PODCZAS NAUKI.

A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukaowania

A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

A.55 Drukowanie cyfrowe 

 TCPG

 

EFS poziom polskie kolor