oswiata

Uprzejmie informujemy, że dnia 26 marca 2015 roku Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim podjęła uchwałę nr VI/63/2015 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i zasad udzielania pomocy materialnej na zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Nowomiejskiego poprzez poprawę dostępu do kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowomiejski. Uchwała wchodzi w życie w po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od 01.09.2015 roku.

 

Stypendium skierowane jest do uczniów.  Warunkiem otrzymania stypendium jest zamieszkanie w miejscowości oddalonej od wybranej siedziby szkoły o co najmniej 16 km oraz nieopuszczenie bez usprawiedliwienia w ciągu miesiąca nie więcej niż 5 godzin lekcyjnych. Stypendium przyznawane będzie w szkole, w której uczeń rozpocznie naukę na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, począwszy od września, pod warunkiem spełnienia powyższych wymagań.

EFS poziom polskie kolor