imagesŚwiatowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony przez ONZ w 2007 r.  2 kwietnia będziemy obchodzić Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin. Jego celem jest podnoszenie świadomości ludzi na temat zaburzeń związanych ze spektrum Autyzmu. Autyzm polega na odizolowaniu się człowieka od świata zewnętrznego, a także ograniczeniu wymiany informacji pomiędzy osobą cierpiącą na tego typu zaburzenie, a środowiskiem zewnętrznym. Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie.
----------------------------------
Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska.
Autyzm określany jest jako całościowe zaburzenie rozwoju okresu wczesnodziecięcego, charakteryzujące się upośledzeniem w interakcji społecznej, deficytami w komunikacji np. opóźnienie w rozwoju mowy lub jej brak, ograniczonymi albo uporczywymi zrachowaniami i zainteresowaniami, dotyczącymi szczególnie obiektów w najbliższym otoczeniu. Ze względu na zakres symptomów, ten stan nazywany jest zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD). Wśród innych zaburzeń mieszczących się w spektrum autyzmu (ASD) są:
• zespół Aspergera
• mutyzm wybiórczy
• dziecięce zaburzenia dezintegracyjne (zespół Hellera);
• całościowe zaburzenia rozwojowe.

Światowy 1
W kwietniu razem promujmy empatię, otwartość i zrozumienia dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Wspólnie twórzmy przyjazne otoczenie i pamiętajmy o tym jak ważna jest akceptacja różnorodności i odmienności rozwojowej. Nie pozwólmy na izolację, dyskryminację i łamanie praw osób z autyzmem.

W tym roku z powodu pandemii:
#BądźNiebieski
#ZostańwDomu
#ZaświećsięnaNiebiesko
#naNiebieskodlaAutyzmu