Technik Rachunkowości
Cele kształcenia – wymagania ogólne:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
a) prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
b) sporządzania dokumentacji kadrowej,
c) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
d) rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
e) prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
f) prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
g) prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego

2) w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:
a) organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
b) ewidencjonowania operacji gospodarczych,
c) przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
d) wyceniania składników aktywów i pasywów,
e) ustalania wyniku finansowego,
f) sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
g) prowadzenia analizy finansowej.