Technik Rolnik
Cele kształcenia – wymagania ogólne:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej:
a) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
b) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej,
c) prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
d) prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych

2) w zakresie kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej:
a) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej,
b) organizowania i nadzorowania produkcji zwierzęcej.