Odcinek 1
  
Chrupiące sałaty z grillowanym schabem, marynowane w imbirze z olejem sezamowym
https://youtu.be/XbOyO7e1ZAM

Odcinek 2
Ozory wieprzowe z warzywami okopowymi w sosie chrzanowym
https://youtu.be/W6pgVXpjXHk

Odcinek 3
Pieczona golonka wieprzowa z palonymi ziemniakami i sałatką z ogórka
https://youtu.be/_0j2o5q8pKs

Odcinek 4
Pieczone policzki wieprzowe z konfiturą z czerwonej cebuli i puree ziemniaczane z tymiankiem
https://youtu.be/Tw43YIpUIHI

Odcinek 5
Drożdżowe bułki z wolno pieczoną szarpaną wieprzowiną z sosem z wędzonej śliwki
https://youtu.be/vscHkfgyawU

Odcinek 6
Tagiatelle z smażoną wątróbką, warzywami i parmezanem
https://youtu.be/a_CZsgjFt1M

Odcinek 7
Polędwiczka wieprzowa sous vide w ziołowej panierce z czerwoną kapustą i mini kluskami
https://youtu.be/Hz3fy8Pexds

Odcinek 8
Pieczony mostek wieprzowy faszerowany pieczarkami z kaszą pęczak z warzywami
https://youtu.be/I66yPbTtGBA

Odcinek 9
Boczek wieprzowy sous vide z sosem z czerwonego wina
https://youtu.be/NcZdPutRfnY

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku, 13-306 Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 49

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO,w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pani/Pana zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, może je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pani/Pan także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

8. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Pani/Pana sprawy i informować o niej drogą elektroniczną.

9. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

prawo1

O projekcie „Prawo do Mediacji”
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Ziemia Nowomiejska" w partnerstwie z Zespołem Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim oraz Zespołem Szkół Zawodowych w Kurzętniku realizuje projekt pn.: „Prawo do Mediacji”. Działania realizowane są w ramach programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w Obszarze 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne. Koordynacją tego obszaru zajmuje się Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”.
Celem projektu „Prawo do Mediacji” jest wdrożenie w szkołach średnich powiatu nowomiejskiego mediacji rówieśniczej i szkolnej. Programy zostaną opracowane pod okiem wybitnych ekspertów w dziedzinie mediacji, pedagogiki i prawa. Stanowić będą obowiązujące prawo w szkole do mediacji dla uczniów i pracowników oświaty. oraz jako wzorzec do zastosowania w innych placówkach. Wyłonienie i przeszkolenie rówieśniczych i szkolnych mediatorów, opracowanie podręcznika mediatora szkolnego i podręcznika mediatora rówieśniczego oraz kompleksowe działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe w zakresie mediacji w środowisku szkolnym, pozwoli rozpocząć funkcjonowanie Szkolnych Centrów Mediacji w dwóch szkołach ponadpodstawowych powiatu nowomiejskiego. Zorganizowany będzie punkt poradnictwa dla osób chcących rozwiązać spór lub konflikt, który powstał w środowisku z udziałem młodych ludzi pod nazwą „Pogotowie Mediacyjne”. Projekt zaangażuje wszystkie strony procesu wychowawczego: nauczycieli, uczniów i rodziców ze szkół uczestniczących w projekcie.

Planowane działania
Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie w dwóch szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowomiejski, programu mediacji szkolnej i rówieśniczej. Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów ma szansę funkcjonować wtedy, gdy jest znana i akceptowana przez społeczność szkoły. Jej wprowadzanie to wieloetapowy proces, sprawiający, że mediacja stanie się powszechnie stosowanym instrumentem rozwiązywania konfliktów w codziennym życiu. Wprowadzenie mediacji szkolnej i rówieśniczej do każdej ze szkół będzie poprzedzone działaniami promocyjnymi i cyklem spotkań informacyjnych w zakresie mediacji dla organu prowadzącego, pracowników szkoły (pedagogicznych i niepedagogicznych), rodziców i uczniów oraz mediów. Wprowadzenie mediacji uwiarygadnia gdy jest ona wpisana do statutu szkoły oraz do innych dokumentów wewnątrzszkolnych, na podstawie których organizowana jest praca w szkole. Powstanie grupa robocza w zakresie opracowania programu prowadzenia mediacji szkolnej i rówieśniczej, opracowania niezbędnych dokumentów min. Kodeksu Etycznego Mediatora Rówieśniczego, Szkolnego, Regulaminu Szkolnego Ośrodka Mediacji oraz przygotowania propozycji zmian statutu szkoły w tym zakresie. Zostanie powołany koordynator działań związanych z wprowadzeniem mediacji w każdej szkole. Po opracowaniu a przed uruchomieniu programu mediacji w szkole poinformowana będzie społeczność szkolna poprzez przeprowadzenie akcji informacyjno promocyjnej. Przed wyborem kandydatów na mediatorów rówieśniczych przeprowadzone zostaną wśród uczniów spotkania informacyjne dotyczące wiedzy o konfliktach interpersonalnych, sposobach ich rozwiązywania, w tym mediacji rówieśniczej a także podstawowe informacje o obowiązującym w tym zakresie prawie. Następnie powołany zostanie Szkolny Ośrodek/Klub/Centrum Mediacji i wybór oraz wyszkolenie mediatorów szkolnych – 60 godzin, potwierdzone certyfikatem. Szkolenie obejmuje następujące treści: podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów; procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd); wiedzę o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania mediacji; trening umiejętności praktycznych mediacji. Następny etap to wybory i wyszkolenie mediatorów rówieśniczych metodą warsztatową – 40 godzin, potwierdzone certyfikatem. Szkolenie obejmuje następujące treści: podstawowe wiadomości dotyczące sytuacji konfliktów, emocji w konfliktach i konstruktywnych sposobów komunikowania się; zasady i przebieg mediacji rówieśniczej; rolę i zadania mediatora rówieśniczego; trening mediacji (symulacje mediacji); sposoby promocji mediacji w szkole. Kandydatem na mediatora rówieśniczego powinien być uczeń cieszący się zaufaniem rówieśników. Ponadto planujemy zorganizować „Pogotowie Mediacyjne” czyli punkt poradnictwa dla osób chcących rozwiązać spór lub konflikt, który powstał w środowisku z udziałem młodych ludzi oraz opracować podręcznik dla mediatora szkolnego i rówieśniczego. Działania informacyjne zostały ujęte w Planie działań komunikacyjnych i zgodnie z nim będą one realizowane. Kolejność działań merytorycznych oraz wzmocnienia i rozwoju instytucjonalnego została określona w harmonogramie i zgodnie z nim będą realizowane. Projekt proponuje takie zajęcia, których uczestnicy sami nabywają wiedzę i kompetencje ale też staja się źródłem wiedzy i inspiracją dla innych. Będzie to podwójnie motywujące działanie na przyszłość i wzmocnienie świadomości i roli społecznej beneficjentów, gdyż zwiększy się ich aktywność społeczna, która będzie się przejawiała w różnych formach postaw obywatelskich, na przykład poprzez aktywny udział w życiu społecznym własnych miejscowości, szkoły, gminy czy powiatu.

 

Terminy i zasady rekrutacji uczniów na rok szkolny 2021/2022
do Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

- Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022

- Zasady rekrutacji i kwalifikowania do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2021/2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podania:
- Podanie o przyjęcie do Technikum
- Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia

Przydatne informacje dla kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia

(w/w pliki zamieszczono w formacie pdf)


Uwaga!
Podania o przyjęcie do szkoły można składać także poza godzinami pracy szkoły, wykorzystując oznaczoną skrzynkę pocztową umieszczoną przed wejściem do szkoły. Zalecamy, aby podanie takie umieścić dodatkowo w kopercie.