Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło przygotowania do realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2023 roku – „Wyprawka szkolna”.

Prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie i złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 8 września 2023r. - natomiast faktury za podręczniki do tych wniosków w terminie późniejszym do 15 października 2023.

KWOTA DOFINANSOWANIA WYNOSI:
- dla uczniów szkoły branżowej - 390 zł
- dla uczniów technikum - 445 zł

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2021 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, podręczników do kształcenia specjalnego oraz podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów :

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności,
o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,
8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności,
o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 poz. 2187)

Podstawa prawna:
1) art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019 poz. 1481, 1818 i 2197);

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 (Dz. U. poz. 1046)


Wniosek o udzielenie pomocy

Oświadczenie wnioskującego