Wewnątrzszkolne zasady Oceniania (WZO)

 -----------------------------

Regulamin Szkolnych Pracowni Informatycznych

Prawa i obowiązki ucznia

Regulamin użytkowania szafek

 -----------------------------

Zasady Funkcjonowania MOBIDziennika

Deklaracja rodzica usprawiedliwiania nieobecności ucznia drogą elektroniczną

Zgoda rodzica pełnoltenigo dziecka na usprawiedliwianie nieobecności oraz przesyłanie ich drogą elektroniczną.

 -----------------------------

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Technikum im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku na lata 2017-2021

Aneks nr 1 do Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Technikum im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Aneks nr 2 do Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Technikum im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku

 

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Branżowej Szkoły I stopnia im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Zawodowychw Kurzętniku na lata 2017-2021

Aneks nr 1 do Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Branżowej Szkoły I stopnia im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku

-----------------------------

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku 2018/2019

-----------------------------

Procedury interwencyjno-profilaktyczne w sytuacjach kryzysowych

Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniow Zespołu Szkól Zawodowych w Kurzętniku

-----------------------------

Ceremoniał Szkolny Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku

 -----------------------------

Statuty Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku:

Statut Zespołu Szkół Zawodowych

Statut Technikum im. Noblistów Polskich

Statut Szkoły policealnej nr 2 im. Noblistów Polskich

 

 

 

 

 

 

EFS poziom polskie kolor