Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwaliła zasady przyznawania stypendium uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowomiejski. Wysokość stypendium uzależniona jest od wyników uzyskiwanych w nauce oraz oceny z zachowania. Poniżej treśc uchwaly, regulamin przyzanawania stypendium oraz wniosek.

Uchwała Rady Powiatu
Regulamin przyznawania stypendium
Wniosek o przyznanie stypendium

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło przygotowania do realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2023 roku – „Wyprawka szkolna”.

Prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie i złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 8 września 2023r. - natomiast faktury za podręczniki do tych wniosków w terminie późniejszym do 15 października 2023.

KWOTA DOFINANSOWANIA WYNOSI:
- dla uczniów szkoły branżowej - 390 zł
- dla uczniów technikum - 445 zł

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2021 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, podręczników do kształcenia specjalnego oraz podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów :

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności,
o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,
8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności,
o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 poz. 2187)

Podstawa prawna:
1) art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019 poz. 1481, 1818 i 2197);

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 (Dz. U. poz. 1046)


Wniosek o udzielenie pomocy

Oświadczenie wnioskującego

 
Linia autobusowa Nowe Miasto Lub.- Biskupiec
605   Nowe Miasto Lub. D.A
613 Marzęcice
616   Mikołajki I
619   Lipowy Dwór
624 Wawrowice II
627 Wawrowice
629 Śluzka
631 Skarlin Skrz.
636 Bielice
639 Biskupiec Rynek
 
Linia autobusowa Biskupiec - Nowe Miasto Lub.
1625   Biskupiec Rynek
1629 Bielice
1633 Skarlin Skrz.
1635   Śluzka
1637 Wawrowice
1640 Wawrowice II
1644 Lipowy Dwór
1648 Mikołajki I
1651 Marzęcice
1657 Nowe Miasto Lub. D.A
 
Linia autobusowa Biskupiec- Kurzętnik
645  Biskupiec Rynek
649 Bielice Stacja Paliw
650 Krotoszyny
659  Szwarcenowo
704 Wonna
713 Jamielnik
718 Bagno
721 Gryźliny
729 Nowy Dwór Bratiański
739 Nowe Miasto Lub. Ul. Grunwaldzka
741 Nowe Miasto Lub. D. A.
746 Nowe Miasto Lub. Ul. Jagiellońska
751 Kurzętnik U. G.
754 Kurzętnik ul. Sienkiewicza
756 Nowe Miasto Lub. Ul. Jagiellońska
758 Nowe Miasto Lub. Ul. Mickiewicza
801 Nowe Miasto Lub. D. A.
 
Linia autobusowa Kurzętnik- Biskupiec
1515  Nowe Miasto Lub. D. A.
1520 Nowe Miasto Lub. Ul. Jagiellońska
1525 Kurzętnik U. G.
1528   Kurzętnik ul. Sienkiewicza
1530 Nowe Miasto Lub. Ul. Jagiellońska
1532 Nowe Miasto Lub. Ul. Mickiewicza
1535 Nowe Miasto Lub. D. A.
1536 Nowe Miasto Lub. Ul. Grunwaldzka
1541 Nowy Dwór Bratiański
1546  Gryźliny
1551 Bagno
1556 Jamielnik
1603 Wonna
1608 Szwarcenowo
1614 Krotoszyny
1615 Bielice Stacja Paliw
1620 Biskupiec Rynek
 
Linia autobusowa Nowe Miasto Lub. - Kurzętnik - Lipinki
1520   Nowe Miasto Lub. D.A
1525   Nowe Miasto Lub. Ul. Jagiellońska
1530   Kurzętnik U.G.
1536 Marzęcice
1539   Mikołajki I
1542   Mikołajki
1545   Mikołajki SKR
1547   Mikołajki
1550   Mikołajki I
1552   Lipowy Dwór
1554 Wielkie Bałówki
1557 Wawrowice
1559 Wawrowice II
1603 Skarlin Skrz.
1608 Skarlin
1616 Wąkop
1621 Łąkorz
1623 Łąkorz 06
1625 Wichertowo
1630 Lipinki D.K.
1632 Lipinki
1635 Sędzice
1638 Lipinki
 
Linia autobusowa Lipinki – Nowe Miasto Lub.  (w Nowym Mieście trzeba przesiąść się na autobus do Kurzętnika)
630 Lipinki
633 Sędzice
636 Lipinki
638 Lipinki D.K.
643 Wichertowo
645 Łąkorz 06
647 Łąkorz
652 Wąkop
700 Skarlin
705 Skarlin Skrz.
708 Wawrowice II
711 Wawrowice
714 Wielkie Bałówki
716   Lipowy Dwór
718   Mikołajki I
721   Mikołajki
724   Mikołajki SKR
727   Mikołajki
730   Mikołajki I
733 Marzęcice
735 Marzęcice II
739 Nowe Miasto Lub. Wiadukt
741 Nowe Miasto Lub. D.A.