logo projekt

Numer projektu 2022-1-PL01-KA122-VET-000068768 ze środków EFS+ w ramach Programu FERS 2021-2027, nazwa projektu „Zagraniczne mobilności edukacyjne uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

Projekt skierowany jest do uczniów ZSZ w Kurzętniku klas II, III i IV w zawodzie technik rolnik i technik żywienia i usług gastronomicznych.

W projekcie bierze udział 30 uczniów (15 uczniów TŻiUG, 15 uczniów TR) i 3 nauczycieli-opiekunów.


Cele szczegółowe projektu to:

1. Uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej poprzez dostosowanie programu kształcenia praktycznego do oczekiwań europejskiego rynku pracy i międzynarodowych standardów.

2. Rozwijanie sieci kontaktów zagranicznych. Intensyfikacja działań międzynarodowych szkoły. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z organizacjami i szkołami zagranicznymi.

3. Podniesienie umiejętności językowych uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim. Przełamanie bariery językowe wśród uczniów.

4. Kształtowanie kompetencji kulturowych i społecznych wśród uczniów.

5. Stworzenie uczestnikom projektu możliwości uzyskania certyfikatów Europass- Mobilność.

----------------------------
1) formularz zgłoszeniowy (kliknij aby pobrać)
2) oświadczenie rodziców (kliknij aby pobrać)
3) regulamin rekrutacji (kliknij aby pobrać)
4) plakat informacyjny (kliknij aby pobrać)