imagesŚwiatowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony przez ONZ w 2007 r.  2 kwietnia będziemy obchodzić Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin. Jego celem jest podnoszenie świadomości ludzi na temat zaburzeń związanych ze spektrum Autyzmu. Autyzm polega na odizolowaniu się człowieka od świata zewnętrznego, a także ograniczeniu wymiany informacji pomiędzy osobą cierpiącą na tego typu zaburzenie, a środowiskiem zewnętrznym. Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie.

wielkanocW Kalendarzu kulinarno-żywieniowym naszej Strefy Gastronomicznej, zamieściliśmy przegląd Kultowych Wielkanocnych smaków, tych które od dawna goszczą w tym okresie na naszych świątecznych stołach. Znajdziemy tam m.in. jaja, żurek czy mazurka i babe wielkanocną. Oprócz faktów i ciekawostek z nimi związanych, znaleźć tam można także historyczne receptury ich przyrządzania. Zachęcamy do lektury. (kliknij aby wejść bezpośrednio do Strefy Gastronomicznej)

Z dniem 29 marca 2021 roku wprowadzone zostają nowe obostrzenia dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników. Wprowadzone zmiany opublikowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki Poz. 561 z dnia 26 marca 2021r. W uzasadnieniu do wskazanego Rozporządzenia jest zapis pkt 3.

Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczeniem objęto również uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Oznacza to, że zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.